Kabhi kabhi main sochta hun ki main Khuda hun main,To kabhi apni insaaniyat mei kami mahsoos hoti hai. Abb to… Read more

aage dekha,peeche dekhawahi dikha,na kuch naya na puranazindagi bhaagti,main tehrakahan le jayega yeh toofan khada main ,kahanna yahan na wahanlalkarti… Read more